รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311663 ห้อง Mini Theater มนทกานต์ เมฆรา 27 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:00
311662 ห้อง Mini Theater มนทกานต์ เมฆรา 27 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:00
311661 ห้อง Mini Theater มนทกานต์ เมฆรา 27 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:00
311660 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 27 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00
311659 ห้อง Mini Theater ธีระพงษ์ ใจคำมา 30 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00
311658 ห้อง Mini Theater พิชญพรพรรณ อนันตบุณวัฒน์ 22 มิถุนายน 2561 08:00 - 17:00
311657 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 20 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:30
311656 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 19 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:30
311655 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 8 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311653 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 13 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00
311652 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 17 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311651 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00
311650 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 14 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311649 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00
311648 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 13 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00
311646 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุกัญญา แก้ววรรณ 15 มิถุนายน 2561 08:30 - 12:00
311644 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 22 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00
311643 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 8 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00
311641 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 7 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00
311640 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00
311639 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 18 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00
311638 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 6 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00
311637 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 5 มิถุนายน 2561 13:00 - 16:00
311636 ห้อง Mini Theater มาโนชย์ นวลสระ 19 มิถุนายน 2561 09:00 - 12:00
311634 ห้อง Mini Theater จารุวรรณ เพ็งศิริ 7 กรกฎาคม 2561 08:00 - 13:00
311633 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 6 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00
311632 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 28 พฤษภาคม 2561 15:00 - 16:00
311631 ห้อง Mini Theater อจลา เตชะพิชญภักดี 6 กรกฎาคม 2561 08:00 - 18:00
311630 ห้อง Mini Theater อุรพล แดนโพธิ์ 23 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00
311629 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:30
311627 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 8 มิถุนายน 2561 09:30 - 11:00
311626 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 30 พฤษภาคม 2561 09:30 - 11:00
311625 ห้อง Mini Theater อจลา เตชะพิชญภักดี 5 กรกฎาคม 2561 08:00 - 18:00
311624 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 23 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:00
311623 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 23 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00
311622 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 20 มิถุนายน 2561 14:00 - 16:00
311621 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 21 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00
311620 ห้อง Mini Theater จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311618 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 30 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00
311617 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 11 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00
311615 ห้อง Mini Studio สิทธาพล สุขคำ 15 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311614 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 10 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00
311613 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311610 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311609 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 3 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00
311608 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 9 พฤษภาคม 2561 09:30 - 12:00
311607 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 5 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:00
311605 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิชาภา ชัยวังปัน 18 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:00
311603 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิมิต วุฒิอินทร์ 29 เมษายน 2561 08:00 - 12:00
311602 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิมิต วุฒิอินทร์ 28 เมษายน 2561 13:00 - 16:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่