รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311245 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 28 กันยายน 2560 09:00 - 12:00
311244 ห้องปฏิบัติการ INC21 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 16 ตุลาคม 2560 08:00 - 17:00
311243 ห้องปฏิบัติการ INC21 นายมารุต เปี่ยมเกตุ 29 กันยายน 2560 08:00 - 16:00
311242 ห้อง Mini Theater ศุภกฤต ดวงวรรณา 15 ตุลาคม 2560 08:00 - 17:30
311241 ห้อง Mini Theater ฐิติพงศ์ จิตรจันทร์ 14 ตุลาคม 2560 08:00 - 17:30
311240 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสกสรร ท้าวทุมมา 5 ตุลาคม 2560 08:00 - 11:00
311239 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 ตุลาคม 2560 08:00 - 16:00
311238 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 2 ตุลาคม 2560 08:00 - 19:00
311237 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรัชญา ไชยวงศ์ 28 กันยายน 2560 08:30 - 17:30
311236 ห้องปฏิบัติการ INC21 สนธยา อินแปง 25 กันยายน 2560 09:00 - 10:00
311235 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 27 กันยายน 2560 08:00 - 16:00
311234 ห้อง Mini Theater ปณิธาน พันธ์พวง 4 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00
311232 ห้อง Mini Theater กิตติชัย เอกตะ 3 ตุลาคม 2560 08:00 - 16:00
311224 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 26 กันยายน 2560 08:00 - 12:00
311223 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สยมภู อะโน 11 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00
311222 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สยมภู อะโน 10 ตุลาคม 2560 08:00 - 12:00
311221 ห้อง Mini Theater ณัฐธิดา สุภาหาญ 9 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:30
311217 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 2 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00
311216 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 21 กันยายน 2560 16:00 - 18:00
311215 ห้อง Mini Theater สิทธิพันธ์ ปันมาเรือน 6 ตุลาคม 2560 08:00 - 16:00
311214 ห้อง Mini Theater ขนิษฐ์รัฐ จินดามัง 9 ตุลาคม 2560 08:00 - 13:00
311212 ห้อง Mini Theater ชนินทร์ มหัทธนชัย 8 ตุลาคม 2560 08:00 - 16:00
311211 ห้องปฏิบัติการ INC21 บุญรักษ์ กฤษวงษ์ 20 กันยายน 2560 08:00 - 16:00
311210 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 26 กันยายน 2560 08:00 - 16:00
311209 ห้อง Mini Theater เสริมศักดิ์ อาษา 24 กันยายน 2560 09:00 - 11:00
311208 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 14 กันยายน 2560 14:00 - 15:00
311207 ห้อง Mini Theater มนูญ พลอยประดับ 3 ตุลาคม 2560 13:00 - 19:00
311206 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 15 กันยายน 2560 13:00 - 16:00
311205 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 21 กันยายน 2560 10:00 - 12:00
311204 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 กันยายน 2560 09:00 - 12:00
311203 ห้อง Mini Theater นิศา กุมาร อโรร่า 5 ตุลาคม 2560 08:00 - 17:00
311202 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปวิตร ดวงปันสิงห์ 15 กันยายน 2560 09:00 - 10:00
311201 ห้อง Mini Theater อรกัญญา กาญจนธารากุล 12 กันยายน 2560 15:00 - 18:00
311200 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 13 กันยายน 2560 08:00 - 16:00
311199 ห้อง Mini Theater พีระพงษ์ ดวงดี 18 กันยายน 2560 08:00 - 12:00
311198 ห้อง Mini Theater นริศรา วงค์รัตน์ 20 กันยายน 2560 12:00 - 18:00
311197 ห้อง Mini Studio ณัฐชยา รุ่งพิทักษ์ไพศาล 10 กันยายน 2560 13:00 - 16:00
311196 ห้อง Mini Theater ดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ 15 กันยายน 2560 15:00 - 18:00
311195 ห้องปฏิบัติการ INC21 กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 8 กันยายน 2560 12:00 - 18:00
311194 ห้อง Mini Theater เพ็ญจิรา เทพวงศ์ 14 กันยายน 2560 12:00 - 15:00
311193 ห้องปฏิบัติการ INC21 สุรชาติ พุทธิมา 12 กันยายน 2560 12:00 - 16:00
311192 ห้อง Mini Theater ชนากานต์ ชัยวารินทร์ 15 กันยายน 2560 12:00 - 15:00
311191 ห้องปฏิบัติการ INC21 สุจิตรา จินตะนา 11 กันยายน 2560 12:30 - 15:00
311190 ห้อง Mini Theater ศศินิภา ชาวเวียง 10 กันยายน 2560 15:00 - 17:00
311189 ห้องปฏิบัติการ INC21 สุจิตรา จินตะนา 14 กันยายน 2560 08:30 - 12:30
311186 ห้องปฏิบัติการ INC21 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 กันยายน 2560 13:00 - 16:00
311185 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 6 กันยายน 2560 14:00 - 17:00
311184 ห้อง Mini Theater ศุภกิจ โมตาลี 10 กันยายน 2560 09:00 - 12:00
311183 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 โกวิท จอมคำ 12 กันยายน 2560 13:00 - 16:00
311182 ห้อง Mini Theater สมิตา เจริญสุวรรณ 13 กันยายน 2560 12:00 - 15:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่