รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311632 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 28 พฤษภาคม 2561 15:00 - 16:00
311631 ห้อง Mini Theater อจลา เตชะพิชญภักดี 6 กรกฎาคม 2561 08:00 - 18:00
311630 ห้อง Mini Theater อุรพล แดนโพธิ์ 23 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00
311629 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:30
311627 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 8 มิถุนายน 2561 09:30 - 11:00
311626 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 30 พฤษภาคม 2561 09:30 - 11:00
311625 ห้อง Mini Theater อจลา เตชะพิชญภักดี 5 กรกฎาคม 2561 08:00 - 18:00
311624 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 23 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:00
311623 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 23 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00
311622 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 20 มิถุนายน 2561 14:00 - 16:00
311621 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 21 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00
311620 ห้อง Mini Theater จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00
311618 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 30 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00
311617 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 11 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00
311615 ห้อง Mini Studio สิทธาพล สุขคำ 15 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311614 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 10 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00
311613 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311610 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311609 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 3 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00
311608 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 9 พฤษภาคม 2561 09:30 - 12:00
311607 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 5 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:00
311605 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิชาภา ชัยวังปัน 18 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:00
311603 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิมิต วุฒิอินทร์ 29 เมษายน 2561 08:00 - 12:00
311602 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิมิต วุฒิอินทร์ 28 เมษายน 2561 13:00 - 16:00
311601 ห้องปฏิบัติการ INC21 ณัฐชา นวลคำมา 2 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311599 ห้อง Mini Studio ธวัชชัย สร้อยฟ้า 6 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:00
311598 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 28 เมษายน 2561 08:00 - 12:00
311596 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 10 พฤษภาคม 2561 14:00 - 17:00
311594 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 9 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00
311593 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00
311591 ห้อง Mini Theater พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 29 เมษายน 2561 09:00 - 16:30
311588 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 18 เมษายน 2561 09:00 - 12:00
311587 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 13:00
311586 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 15 พฤษภาคม 2561 14:00 - 17:00
311582 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 22 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311580 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30
311577 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311576 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 25 มิถุนายน 2561 08:00 - 16:00
311575 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 เมษายน 2561 10:00 - 12:00
311572 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 เมษายน 2561 10:00 - 12:00
311571 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 22 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311570 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 20 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311569 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 19 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311568 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 21 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311567 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 18 เมษายน 2561 08:00 - 17:00
311566 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 8 มิถุนายน 2561 08:00 - 13:00
311565 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 1 เมษายน 2561 12:00 - 15:00
311564 ห้อง Mini Theater จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 31 มีนาคม 2561 12:00 - 15:00
311563 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 19 เมษายน 2561 09:30 - 12:00
311562 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 29 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่