รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311353 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 25 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 12:00
311352 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เบญจวรรณ ฉิมบุญมา 21 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 12:00
311351 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสาร์คำ เมืองแก้ว 22 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:00
311350 ห้อง Mini Theater ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 20 พฤศจิกายน 2560 12:00 - 18:00
311337 ห้อง Mini Studio เอกพงศ์ สุริยงค์ 18 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 13:00
311335 ห้อง Mini Theater ธวัชชัย สร้อยฟ้า 22 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 12:00
311334 ห้อง Mini Theater ฉัตรมงคล สุนิธิมงคลชัย 8 ธันวาคม 2560 08:00 - 18:00
311333 ห้อง Mini Studio ไกรลาส จิตร์กุล 17 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 17:00
311332 ห้อง Mini Theater ไกรลาส จิตร์กุล 17 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 12:00
311331 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 10:00
311330 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 11:00
311328 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คะนอง ธรรมจันตา 26 พฤศจิกายน 2560 12:30 - 16:00
311327 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คะนอง ธรรมจันตา 18 พฤศจิกายน 2560 12:30 - 16:00
311326 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 11 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:00
311325 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 11 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:00
311324 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ลักษิกา อาจวิจิตร 14 พฤศจิกายน 2560 15:00 - 19:00
311323 ห้อง Mini Theater กนิษฐ์ ดีหนอ 22 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 16:00
311322 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จารุณี อินต๊ะสอน 20 พฤศจิกายน 2560 08:30 - 11:30
311320 ห้อง Mini Theater สงกรานต์ สมจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 12:00
311319 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรัชญา ไชยวงศ์ 4 พฤศจิกายน 2560 08:30 - 13:00
311318 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 17 พฤศจิกายน 2560 15:00 - 19:00
311317 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 27 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00
311316 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 27 ตุลาคม 2560 10:00 - 12:00
311315 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 13 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 16:30
311314 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 14 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:30
311312 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 15 พฤศจิกายน 2560 08:00 - 16:30
311311 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 24 ตุลาคม 2560 15:00 - 17:00
311310 ห้อง Mini Theater ภัทราพร พรหมคำตัน 3 พฤศจิกายน 2560 15:00 - 18:00
311309 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 4 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311308 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 3 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311307 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 2 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311306 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311305 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2560 09:00 - 16:00
311304 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 31 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00
311303 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.กัลยา ใจรักษ์ 30 ตุลาคม 2560 09:00 - 16:00
311302 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 20 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311300 ห้อง Mini Theater วัชรี หาญเมืองใจ 30 ตุลาคม 2560 08:00 - 13:00
311299 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 24 ตุลาคม 2560 13:00 - 15:00
311298 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 13:00
311297 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 13:00
311296 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 18:00
311295 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 20 ตุลาคม 2560 13:30 - 16:00
311294 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 25 ตุลาคม 2560 12:00 - 16:00
311293 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 18 ตุลาคม 2560 15:00 - 17:00
311292 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุกัญญา แก้ววรรณ 17 ตุลาคม 2560 09:00 - 11:30
311291 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 15 พฤศจิกายน 2560 12:00 - 18:00
311290 ห้อง Mini Theater รุ่งทิวา กิตติยังกุล 17 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00
311286 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 11 ตุลาคม 2560 13:00 - 16:00
311285 ห้อง Mini Studio โกวิท จอมคำ 11 ตุลาคม 2560 09:00 - 12:00
311284 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 9 ตุลาคม 2560 08:30 - 11:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่