รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311484 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรัชญา ไชยวงศ์ 20 มกราคม 2561 10:00 - 16:00
311482 ห้อง Mini Theater น้ำเพชร เตปินสาย 7 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 - 16:30
311480 ห้อง Mini Studio สิทธณัฐ คำวังพฤกษ์ 20 มกราคม 2561 08:00 - 18:00
311479 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 24 มกราคม 2561 13:00 - 16:00
311478 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 16:00
311477 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 18 มกราคม 2561 10:00 - 11:00
311476 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00
311475 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00
311474 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00
311473 ห้องปฏิบัติการ INC21 อนลัส สิถิระบุตร 18 มกราคม 2561 11:00 - 12:00
311472 ห้อง Mini Theater อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 28 มกราคม 2561 08:00 - 16:00
311471 ห้อง Mini Theater อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 27 มกราคม 2561 08:00 - 16:30
311470 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 26 มกราคม 2561 08:00 - 11:00
311469 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 12 มกราคม 2561 08:00 - 11:00
311468 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311467 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311466 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311465 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311464 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 12 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311463 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 9 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311462 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311461 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 7 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311460 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 6 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311459 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 5 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311458 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311457 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 - 16:00
311456 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธาราศักดิ์ ดอกสุข 18 มกราคม 2561 08:00 - 11:00
311455 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 31 มกราคม 2561 08:30 - 16:00
311454 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 29 มกราคม 2561 08:30 - 16:00
311453 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 30 มกราคม 2561 08:30 - 16:00
311452 ห้อง Mini Theater รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ 26 มกราคม 2561 13:00 - 15:00
311451 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 16 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311449 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิริภาภรณ์ คำปิงบุตร 15 มกราคม 2561 09:00 - 12:00
311448 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 15 มกราคม 2561 13:00 - 15:00
311447 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อนุพงค์ บัวเงิน 15 มกราคม 2561 12:00 - 16:00
311446 ห้อง Mini Theater วราภรณ์ โยธาราษฎร์ 24 มกราคม 2561 13:00 - 16:30
311445 ห้อง Mini Theater เสริมศักดิ์ อาษา 11 มกราคม 2561 12:00 - 15:00
311444 ห้อง Mini Theater ธีระพงษ์ ใจคำมา 9 มกราคม 2561 08:00 - 12:00
311443 ห้องปฏิบัติการ INC21 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 17 มกราคม 2561 13:00 - 16:00
311442 ห้องปฏิบัติการ INC21 พัฒนา จิรสุนทรชัย 10 มกราคม 2561 15:00 - 18:00
311441 ห้องปฏิบัติการ INC21 แสงพยอม พรมมิเทศ 11 มกราคม 2561 13:00 - 16:00
311439 ห้อง Mini Theater อรทัย อินตา 10 มกราคม 2561 08:00 - 12:30
311437 ห้องปฏิบัติการ INC21 อานันตภัตร์ ขุนคงมี 8 มกราคม 2561 13:00 - 15:00
311435 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สัณห์ธนัช ไชยลังการ์ 12 มกราคม 2561 08:00 - 13:00
311434 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มนัญชา วงศ์อ้าย 5 มกราคม 2561 13:30 - 15:30
311433 ห้อง Mini Theater ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 7 มกราคม 2561 12:00 - 15:00
311432 ห้อง Mini Theater ณัฐธิดา สุภาหาญ 8 มกราคม 2561 08:00 - 12:00
311431 ห้อง Mini Theater พิสมัย สีโภชนะขัย 16 มกราคม 2561 18:00 - 19:30
311430 ห้อง Mini Theater สุเมธินี แก้วน้อย 17 มกราคม 2561 08:00 - 14:00
311429 ห้อง Mini Theater กมลนิตย์ บุรินรัมย์ 19 มกราคม 2561 08:00 - 18:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่