รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311909 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 28 กันยายน 2561 08:00 - 16:00
311908 ห้อง Mini Theater รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ 2 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00
311907 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ณัฐวุฒิ ศรียะสุ 26 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311906 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 28 กันยายน 2561 08:00 - 11:00
311905 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กรีฑา ปิลันธนดิลก 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00
311904 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 21 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311903 ห้องปฏิบัติการ INC21 นายปรัชญา ไชยวงศ์ 24 กันยายน 2561 10:00 - 14:00
311902 ห้อง Mini Theater รักฎา เมธีโภคพงษ์ 29 กันยายน 2561 12:00 - 15:00
311901 ห้อง Mini Theater รักฎา เมธีโภคพงษ์ 27 กันยายน 2561 08:00 - 11:00
311898 ห้อง Mini Theater นัฐรินทร์ มูลสาร 25 กันยายน 2561 08:00 - 12:00
311897 ห้องปฏิบัติการ INC21 รณกฤต ซอนเสน 26 กันยายน 2561 10:30 - 14:30
311896 ห้อง Mini Theater เกียรติศักดิ์ อะจิมา 12 ตุลาคม 2561 08:00 - 18:00
311895 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 20 กันยายน 2561 15:00 - 17:00
311894 ห้อง Mini Theater ณัฐวุฒิ ศรียะสุ 26 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311892 ห้องปฏิบัติการ INC21 นัฐรินทร์ มูลสาร 25 กันยายน 2561 09:00 - 12:30
311891 ห้อง Mini Theater ศุภกิตต์ ใจพิมสว่าง 5 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00
311888 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 22 กันยายน 2561 08:00 - 16:00
311887 ห้อง Mini Studio ชลกานต์ กองสิงห์ 18 กันยายน 2561 08:00 - 12:00
311886 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 17 กันยายน 2561 13:00 - 16:00
311885 ห้องปฏิบัติการ INC21 อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 กันยายน 2561 14:00 - 18:00
311884 ห้อง Mini Studio ชลกานต์ กองสิงห์ 15 กันยายน 2561 08:00 - 19:00
311883 ห้อง Mini Theater สุดารัตน์ สมบัติ 20 กันยายน 2561 09:00 - 15:00
311880 ห้อง Mini Theater พะเยา นุเสน 3 ตุลาคม 2561 09:00 - 12:00
311879 ห้อง Mini Theater ปิยพร แจ่มจรัสไพบูลย์ 14 กันยายน 2561 14:00 - 18:00
311878 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 กันยายน 2561 09:00 - 12:00
311877 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 13 กันยายน 2561 13:30 - 16:00
311876 ห้อง Mini Theater เสริมศักดิิ์ อาษา 15 กันยายน 2561 09:00 - 11:00
311875 ห้อง Mini Theater เสริมศักดิิ์ อาษา 13 กันยายน 2561 08:30 - 11:00
311874 ห้อง Mini Studio ชัยชนะ ชัยมงคล 12 กันยายน 2561 14:00 - 19:00
311873 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 21 กันยายน 2561 08:00 - 16:00
311872 ห้อง Mini Theater ธีระพงษ์ ใจคำมา 21 กันยายน 2561 08:00 - 16:00
311871 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:00
311870 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิเชษฐพงค์ ศิริรัตน์ธำรงค์ 4 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00
311869 ห้อง Mini Theater ทวินันท์ ขัติยะ 19 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311868 ห้อง Mini Theater ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 13 กันยายน 2561 12:00 - 18:00
311863 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธันยนันท์ ยาประเสริฐ 11 กันยายน 2561 13:00 - 16:00
311862 ห้อง Mini Studio เอกพงศ์ สุริยงค์ 11 กันยายน 2561 08:00 - 12:00
311861 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 21 กันยายน 2561 08:00 - 11:00
311860 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 7 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311859 ห้องปฏิบัติการ INC12 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 7 กันยายน 2561 12:00 - 16:00
311858 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรารถนา มินเสน 14 กันยายน 2561 08:00 - 11:00
311857 ห้อง Mini Theater รักฎา เมธีโภคพงษ์ 13 กันยายน 2561 08:30 - 11:00
311856 ห้อง Mini Theater สาวิตรี อุตมะ 7 กันยายน 2561 16:30 - 19:00
311855 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 6 กันยายน 2561 15:00 - 16:00
311854 ห้องปฏิบัติการ INC21 ประกายดาว ใคร้มา 18 กันยายน 2561 09:00 - 16:00
311853 ห้องปฏิบัติการ INC21 ประกายดาว ใคร้มา 17 กันยายน 2561 09:00 - 16:00
311850 ห้อง Mini Theater ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์ 18 กันยายน 2561 12:00 - 15:00
311849 ห้องปฏิบัติการ INC21 นันทาวดี คุณศิลป์ 3 กันยายน 2561 13:00 - 16:00
311848 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00
311846 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่