รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312114 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 มกราคม 2562 11:00 - 12:00
312113 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 29 มกราคม 2562 09:00 - 16:00
312112 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 28 มกราคม 2562 13:00 - 16:00
312111 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม จรูญ บุตรแก้ว 24 มกราคม 2562 08:00 - 16:00
312110 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม จรูญ บุตรแก้ว 23 มกราคม 2562 08:00 - 16:00
312109 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 22 มกราคม 2562 13:00 - 16:00
312108 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม วสันต์ เต็งกวน 25 มกราคม 2562 12:30 - 16:00
312106 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม วสันต์ เต็งกวน 21 มกราคม 2562 08:00 - 12:00
312104 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 21 มกราคม 2562 10:00 - 13:00
312103 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 21 มกราคม 2562 15:00 - 17:00
312102 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ฆนธรส ไชยสุต 16 มกราคม 2562 13:00 - 16:00
312099 ห้อง Mini Theater อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 23 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00
312098 ห้อง Mini Theater นิชธิมา บุญเฉลียว 19 มกราคม 2562 12:00 - 17:00
312096 ห้อง Mini Theater นิชธิมา บุญเฉลียว 18 มกราคม 2562 12:00 - 17:00
312095 ห้อง Mini Theater นิชธิมา บุญเฉลียว 17 มกราคม 2562 12:00 - 17:00
312094 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 9 มกราคม 2562 10:00 - 11:00
312093 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 29 มิถุนายน 2562 08:00 - 16:00
312090 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 13 มิถุนายน 2562 08:00 - 14:00
312089 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 11 มิถุนายน 2562 08:00 - 14:00
312088 ห้อง Mini Theater พรพิมล แก้วฟุงรังษี 26 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312087 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312086 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 8 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312085 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 7 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312084 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 22 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 16:00
312083 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 16:00
312082 ห้อง Mini Theater รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 18:00
312081 ห้อง Mini Theater รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 17:00
312080 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 4 มกราคม 2562 08:30 - 17:00
312079 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 มกราคม 2562 10:00 - 12:00
312078 ห้อง Mini Theater ศรัณย์ จีนะเจริญ 7 มกราคม 2562 08:00 - 12:00
312077 ห้อง Mini Theater ดร. กัลยา ใจรักษ์ 30 มกราคม 2562 08:00 - 16:00
312076 ห้อง Mini Theater ดร. กัลยา ใจรักษ์ 23 มกราคม 2562 08:00 - 16:00
312075 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 2 มกราคม 2562 10:00 - 12:00
312074 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 30 มกราคม 2562 09:00 - 16:00
312073 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 25 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00
312072 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 25 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00
312071 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 25 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00
312069 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00
312068 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 20 ธันวาคม 2561 10:00 - 12:00
312067 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 24 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:00
312066 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 23 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:00
312065 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:00
312064 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 08:30 - 16:00
312063 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 19 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00
312062 ห้อง Mini Theater อ.ดร.กิลยา ใจรักษ์ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00
312061 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรินญา ม่วงดิบ 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 13:00
312059 ห้อง Mini Studio พีรพัฒน์ ประกอบกิจ 19 ธันวาคม 2561 10:00 - 19:00
312058 ห้อง Mini Theater พรพิมล 20 ธันวาคม 2561 13:00 - 15:00
312056 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุงรังษี 20 ธันวาคม 2561 13:00 - 15:00
312055 ห้อง Mini Theater ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 ธันวาคม 2561 13:00 - 15:00

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา