รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
314091 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 12 ตุลาคม 2566 10:00 - 16:00
314090 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 29 กันยายน 2566 08:00 - 12:00
314089 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 3 ตุลาคม 2566 08:00 - 16:00
314088 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรารถนา มินเสน 28 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314087 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 25 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314086 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 6 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314085 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 6 ตุลาคม 2566 10:00 - 12:00
314084 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 6 ตุลาคม 2566 10:00 - 12:00
314083 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 5 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314082 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 5 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314081 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 5 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314080 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 5 ตุลาคม 2566 08:00 - 10:00
314079 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 4 ตุลาคม 2566 15:00 - 17:00
314078 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 4 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314077 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 4 ตุลาคม 2566 13:00 - 15:00
314076 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 4 ตุลาคม 2566 08:00 - 10:00
314075 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 ตุลาคม 2566 15:00 - 17:00
314074 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 ตุลาคม 2566 08:00 - 10:00
314073 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 ตุลาคม 2566 08:00 - 10:00
314072 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 3 ตุลาคม 2566 08:00 - 10:00
314071 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 2 ตุลาคม 2566 15:00 - 17:00
314070 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 2 ตุลาคม 2566 15:00 - 17:00
314069 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 2 ตุลาคม 2566 10:00 - 12:00
314068 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 9 ตุลาคม 2566 09:00 - 16:00
314067 ห้อง Mini Theater อัศวินี ไชยมงคล 4 ตุลาคม 2566 09:00 - 12:00
314066 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 15 ตุลาคม 2566 08:30 - 16:30
314065 ห้อง Mini Theater ทัศนีย์ ไชยฮ้อย 23 กันยายน 2566 08:00 - 16:30
314064 ห้อง Mini Theater ไกรลาส จิตร์กุล 18 กันยายน 2566 09:00 - 16:00
314063 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 14 กันยายน 2566 15:00 - 17:00
314062 ห้อง Mini Theater ไกรลาส จิตร์กุล 26 กันยายน 2566 13:00 - 15:00
314061 ห้องปฏิบัติการ INC21 ชาญวิทย์ คำเจริญ 28 กันยายน 2566 09:00 - 12:00
314059 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 22 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314058 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 11 กันยายน 2566 08:00 - 12:00
314057 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 15 กันยายน 2566 08:00 - 16:00
314056 ห้อง Mini Theater อัศวินี ไชยมงคล 20 กันยายน 2566 10:00 - 15:30
314055 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 26 กันยายน 2566 08:00 - 12:00
314053 ห้อง Mini Studio เสกสรร ท้าวทุมมา 24 กันยายน 2566 09:00 - 16:00
314052 ห้อง Mini Theater ภัทรศิลป์ สุกัณศีล 9 กันยายน 2566 08:00 - 16:00
314051 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 8 กันยายน 2566 09:00 - 12:00
314050 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุกัญญา แก้ววรรณ 15 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314049 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 8 กันยายน 2566 13:00 - 15:00
314048 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 กันยายน 2566 09:00 - 16:00
314047 ห้อง Mini Theater อัศวินี ไชยมงคล 7 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314046 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 1 ตุลาคม 2566 08:00 - 16:00
314045 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 8 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314044 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 5 กันยายน 2566 13:00 - 16:00
314043 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 6 ตุลาคม 2566 08:00 - 12:00
314042 ห้อง Mini Theater วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล 5 กันยายน 2566 12:00 - 16:00
314041 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 1 พฤศจิกายน 2566 09:00 - 11:00
314040 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 18 กันยายน 2566 09:00 - 10:00

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา