https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
 ระบบจองห้องออนไลน์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
314033 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รพิชญา ภูณฐภณ 28 มิถุนายน 2567 13:00 - 16:00
314032 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 31 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314031 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เกศริน จันทร์อ้าย 28 พฤษภาคม 2567 10:30 - 12:00
314030 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 27 พฤษภาคม 2567 08:30 - 16:30
314029 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วราภรณ์ โยธาราษฎร์ 19 มิถุนายน 2567 08:30 - 16:30
314028 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 16 มิถุนายน 2567 08:00 - 16:00
314026 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 2 มิถุนายน 2567 13:00 - 15:00
314025 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 1 มิถุนายน 2567 15:00 - 17:00
314024 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 1 มิถุนายน 2567 10:00 - 12:00
314023 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 1 มิถุนายน 2567 10:00 - 12:00
314022 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 20 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314021 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เสฎฐพร เสทธะยะ 24 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314019 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 20 พฤษภาคม 2567 13:00 - 15:00
314018 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 หทัยพร วังพฤกษ์ 14 พฤษภาคม 2567 13:00 - 16:00
314017 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤษภาคม 2567 08:30 - 12:00
314016 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 13 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314015 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดารารัตน์ ศิริลาภา 13 พฤษภาคม 2567 13:00 - 16:00
314014 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิริญา ยุวงค์ 15 พฤษภาคม 2567 09:30 - 12:00
314013 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รสลิน เพตะกร 12 พฤษภาคม 2567 09:00 - 15:00
314012 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 17 พฤษภาคม 2567 08:30 - 16:30
314011 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 21 พฤษภาคม 2567 09:00 - 16:00
314010 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 9 พฤษภาคม 2567 09:00 - 11:00
314009 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 5 พฤษภาคม 2567 12:00 - 16:00
314008 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 31 พฤษภาคม 2567 13:00 - 16:00
314007 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 10 พฤษภาคม 2567 13:00 - 14:00
314006 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 25 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314005 ห้อง Mini Theater สุทธินนท์ ชื่นชม 25 เมษายน 2567 08:00 - 16:00
314004 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินนท์ ชื่นชม 25 เมษายน 2567 08:00 - 16:00
314003 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พิรุฬห์ 7 พฤษภาคม 2567 09:00 - 12:00
314002 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 เมษายน 2567 13:30 - 15:00
314001 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 16 พฤษภาคม 2567 08:00 - 16:00
314000 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313999 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313998 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 13:00 - 15:00
313997 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 10:00 - 12:00
313996 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 10:00 - 12:00
313995 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 พฤษภาคม 2567 08:00 - 10:00
313994 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 13 พฤษภาคม 2567 08:00 - 10:00
313993 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 13 พฤษภาคม 2567 08:00 - 10:00
313992 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 13 พฤษภาคม 2567 08:00 - 10:00
313991 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 9 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313990 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 9 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313989 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 9 พฤษภาคม 2567 08:00 - 10:00
313988 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313987 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 พฤษภาคม 2567 13:00 - 15:00
313986 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 พฤษภาคม 2567 13:00 - 15:00
313985 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 พฤษภาคม 2567 10:00 - 12:00
313984 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 พฤษภาคม 2567 10:00 - 12:00
313983 ห้องปฏิบัติการ INC12 ธีระพงษ์ ใจคำมา 7 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00
313982 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 7 พฤษภาคม 2567 15:00 - 17:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา