ห้องปฏิบัติการ INC21


เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฉาย 3 มิติ

ไมโครโฟน

สาย VGA

โพเดียม

ระบบฉายวีดิทัศน์

WIFI Free

โปรเจคเตอร์

ระบบถ่ายทอดการประชุม

ไมโครโฟนไร้สาย

โซฟา

เก้าอี้เสริม


0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา