รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312220 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 9 เมษายน 2562 13:30 - 15:00
312219 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 20 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00
312218 ห้อง Mini Theater ณัฐชา นวลคำมา 21 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00
312217 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 21 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00
312216 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 มีนาคม 2562 14:00 - 16:00
312215 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 11 มีนาคม 2562 09:00 - 10:00
312214 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปมณฑ์ ภูมาศ 19 มีนาคม 2562 08:00 - 17:00
312213 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 12 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00
312212 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 แสงพยอม พรมมิเทศ 14 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00
312211 สิขเรศ คงแก้ว 16 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312209 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 12 มีนาคม 2562 10:00 - 12:00
312208 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธมภร สิริวุฒิพร 13 มีนาคม 2562 08:30 - 12:00
312207 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 6 มีนาคม 2562 09:00 - 11:00
312206 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม สารุ่ง ตันตระกูล 6 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00
312205 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 มีนาคม 2562 13:00 - 15:00
312204 ห้องปฏิบัติการ INC21 จันทร์ฉาย ยานะ 15 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00
312202 ห้อง Mini Theater เจษฎา ยาวุฑฒิ 14 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312201 ห้อง Mini Theater เจษฎา ยาวุฑฒิ 13 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312200 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 28 มิถุนายน 2562 08:00 - 13:00
312199 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิมิต วุฒิอินทร์ 15 มีนาคม 2562 09:00 - 14:00
312198 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิภาพร ทุกอย่าง 1 มีนาคม 2562 09:30 - 12:00
312197 ห้อง Mini Theater มนทกานต์ เมฆรา 1 มีนาคม 2562 12:00 - 16:00
312196 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 1 มีนาคม 2562 13:30 - 15:00
312194 ห้อง Mini Theater เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ 7 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00
312193 ห้อง Mini Theater เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ 6 มีนาคม 2562 08:00 - 17:00
312191 ห้อง Mini Theater อรทัย อินตา 5 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312189 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 1 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00
312188 ห้อง Mini Theater จันทร์ฉาย ยานะ 15 มีนาคม 2562 12:00 - 17:00
312187 ห้อง Mini Theater พิสุทธิลักษณ์ ​บุญโต 7 มีนาคม 2562 12:00 - 16:30
312186 ห้อง Mini Theater อุไร ไชยเสน 28 กุมภาพันธ์ 2562 12:30 - 17:00
312185 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00
312184 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 23 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 12:00
312183 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 11:00
312182 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 15:00
312181 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00
312180 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 26 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00
312179 ห้อง Mini Theater จิราพัฃร ใหม่กันทะ 10 มีนาคม 2562 08:00 - 16:00
312178 ห้อง Mini Theater จิราพัฃร ใหม่กันทะ 9 มีนาคม 2562 08:00 - 19:00
312177 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00
312176 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธมภร สิริวุฒิพร 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 12:00
312175 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 - 11:00
312170 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม สุมิตรา ศรีชูชาติ 8 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00
312169 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม สุวัฒ ดวงทอง 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 16:00
312168 ห้องปฏิบัติการ INC21 สุทธิเกียรติ จรรยา 14 กุมภาพันธ์ 2562 11:00 - 16:00
312165 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 12:00
312164 ห้องปฏิบัติการ INC21 อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00
312163 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00
312162 ห้อง Mini Theater น้ำเพชร เตปินสาย 11 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 10:00
312160 ห้อง Mini Theater มนทกานต์ เมฆรา 28 กุมภาพันธ์ 2562 12:00 - 16:00
312159 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อัจฉรา คำฝั้น 4 มีนาคม 2562 08:00 - 16:30

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา