รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312055 ห้อง Mini Theater ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 ธันวาคม 2561 13:00 - 15:00
312054 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 8 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00
312053 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 น้ำเพชร เตปินสาย 14 ธันวาคม 2561 14:00 - 17:00
312052 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศรัญญู มูลน้ำ 13 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:30
312051 ห้อง Mini Studio ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ 13 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00
312050 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312049 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 17 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312048 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 16 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312047 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 มกราคม 2562 08:30 - 16:00
312046 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 16:00
312045 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00
312043 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุรชาติ ถึงกาศ 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 17:00
312042 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 30 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:00
312041 ห้อง Mini Theater พรพิมล 13 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00
312040 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 7 ธันวาคม 2561 13:30 - 15:00
312039 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 19 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00
312038 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 28 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00
312037 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 11 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00
312036 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 12 ธันวาคม 2561 08:00 - 16:00
312035 ห้อง Mini Theater อุไร ไชยเสน 1 ธันวาคม 2561 08:30 - 16:30
312034 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 14 ธันวาคม 2561 10:00 - 14:00
312033 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 22 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 13:00
312032 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00
312031 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 27 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 16:00
312030 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 24 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00
312029 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล 20 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00
312028 ห้อง Mini Theater อรทัย อินตา 28 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00
312027 ห้อง Mini Theater นางสาวอรทัย อินตา 21 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00
312025 ห้อง Mini Theater ณัฐธิดา สุภาหาญ 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:00
312024 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 13 ธันวาคม 2561 08:30 - 16:00
312023 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุรชาติ ถึงกาศ 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00
312022 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ 13 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00
312021 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 16 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 15:00
312020 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 8 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00
312019 ห้อง Mini Theater นิชธิมา บุญเฉลียว 30 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 17:00
312018 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อาษา ใจแก้ว 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00
312017 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00
312015 ห้อง Mini Theater ปริวัตร ศิระเกัยรติสกุล 25 มกราคม 2562 08:00 - 13:00
312014 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อันสุดารี กันทะสอน 8 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:00
312013 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เขมวดี นนทะธรรม 12 พฤศจิกายน 2561 15:30 - 17:00
312012 ห้องปฏิบัติการ INC21 ประกายดาว ใคร้มา 5 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 17:00
312011 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 19 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00
312010 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 18 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00
312009 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 17 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00
312008 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 16 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00
312007 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 15 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00
312006 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 28 มิถุนายน 2562 08:00 - 16:00
312005 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 27 มิถุนายน 2562 08:00 - 16:00
312004 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 26 มิถุนายน 2562 08:00 - 16:00
312003 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 25 มิถุนายน 2562 08:00 - 16:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่