รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
313104 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 7 มกราคม 2564 13:30 - 14:30
313103 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 12 มกราคม 2564 13:00 - 16:00
313102 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 13 มกราคม 2564 11:00 - 16:00
313101 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 31 มกราคม 2564 08:00 - 16:00
313100 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 30 มกราคม 2564 08:00 - 16:00
313099 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 19 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313098 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 19 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313097 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 19 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313096 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 18 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313095 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 18 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313094 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 18 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313093 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313092 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313091 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313090 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 16 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313089 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 16 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313088 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 16 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313087 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 15 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313086 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 15 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313085 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 15 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313084 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 14 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313083 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 14 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313082 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 14 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313081 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 13 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313080 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 13 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313079 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 13 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313078 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 12 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313077 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 12 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313076 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 12 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313075 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 11 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313074 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 11 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313073 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 11 มกราคม 2564 08:00 - 17:00
313072 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 9 มกราคม 2564 08:00 - 12:00
313071 ห้องปฏิบัติการ INC21 นิชธิมา บุญเฉลียว 8 มกราคม 2564 08:00 - 16:00
313070 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 26 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313069 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 12 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313068 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 25 มกราคม 2564 12:00 - 15:00
313067 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 18 มกราคม 2564 12:00 - 15:00
313066 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 11 มกราคม 2564 12:00 - 15:00
313065 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 30 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313064 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313063 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313062 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313061 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 5 มกราคม 2564 08:00 - 11:00
313060 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 4 มกราคม 2564 12:00 - 15:00
313059 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 23 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00
313058 ห้อง Mini Studio พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ 22 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00
313057 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ลวัณรัตน์ บูทะ 25 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:00
313056 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ประกายดาว ใคร้มา 18 ธันวาคม 2563 12:00 - 16:00
313055 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 14 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา