รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
313323 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จุฬารัตน์ แสงอรุณ 21 มกราคม 2565 09:00 - 12:00
313322 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ 21 มกราคม 2565 13:30 - 16:30
313321 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มัทธา ปินทะนา 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00
313319 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วิวัฒน์ชัย ขำประไพ 23 มกราคม 2565 08:00 - 16:00
313318 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 25 มกราคม 2565 08:00 - 12:00
313317 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 18 มกราคม 2565 08:00 - 12:00
313316 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 18 มกราคม 2565 08:00 - 12:00
313315 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 11 มกราคม 2565 08:00 - 12:00
313314 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 22 ธันวาคม 2564 10:00 - 13:00
313313 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิตยา พุทธิ 21 ธันวาคม 2564 13:00 - 16:00
313312 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 ธันวาคม 2564 13:00 - 16:00
313311 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อานนท์ มะโนเมือง 16 ธันวาคม 2564 13:00 - 16:00
313310 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อุบล มาตัน 19 ธันวาคม 2564 08:00 - 17:00
313309 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว 7 ธันวาคม 2564 09:00 - 11:00
313308 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พงศา กันทะสอน 1 ธันวาคม 2564 08:00 - 16:00
313307 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นัทกัญจรัย์ ปินต๊ะสม 25 พฤศจิกายน 2564 09:00 - 12:00
313305 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 4 พฤศจิกายน 2564 09:00 - 16:00
313304 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 พฤศจิกายน 2564 08:00 - 16:00
313303 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มัทธา ปินทะนา 2 พฤศจิกายน 2564 09:00 - 12:00
313302 ห้องปฏิบัติการ INC21 มนัส สุวรรณ 28 ตุลาคม 2564 09:00 - 16:00
313301 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ประกายดาว ใคร้มา 27 ตุลาคม 2564 09:00 - 12:00
313300 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อานนท์ มะโนเมือง 25 ตุลาคม 2564 13:00 - 15:00
313299 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 3 พฤศจิกายน 2564 08:00 - 16:00
313298 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พงศา กันทะสอน 2 ธันวาคม 2564 09:00 - 16:00
313297 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ประกายดาว ใคร้มา 18 ตุลาคม 2564 08:30 - 12:00
313296 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วิวัฒน์ชัย ขำประไพ 22 ตุลาคม 2564 08:30 - 16:30
313295 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 5 ตุลาคม 2564 13:00 - 16:00
313294 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 2 ตุลาคม 2564 08:00 - 17:00
313293 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 1 ตุลาคม 2564 10:30 - 12:00
313292 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 29 กันยายน 2564 10:00 - 12:00
313291 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 27 กันยายน 2564 15:00 - 16:00
313290 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นัทกัญรีย์ ปินต๊ะสม 17 กันยายน 2564 14:00 - 16:30
313289 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อรวรารัศม์ สุนิพัฒน์ 22 กันยายน 2564 13:30 - 16:30
313288 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 27 กันยายน 2564 09:00 - 12:00
313287 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พักตร์พิมล สมบัติใหม่ 8 กันยายน 2564 12:00 - 17:00
313286 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 27 สิงหาคม 2564 10:00 - 12:00
313285 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 30 สิงหาคม 2564 13:00 - 16:00
313284 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สารุ่ง ตันตระกูล 25 สิงหาคม 2564 08:30 - 15:00
313283 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 20 สิงหาคม 2564 09:00 - 16:00
313282 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 26 สิงหาคม 2564 09:00 - 12:00
313281 ห้อง Mini Studio รุ่งทิวา กิตติยังกุล 16 สิงหาคม 2564 13:00 - 16:00
313280 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ 13 สิงหาคม 2564 13:00 - 16:30
313279 ห้อง Mini Studio รุ่งทิวา กิตติยังกุล 11 สิงหาคม 2564 09:00 - 16:00
313277 ห้อง Mini Studio กัลยา ใจรักษ์ 31 สิงหาคม 2564 09:30 - 12:00
313276 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ณัฐกานต์ ขันไชย 18 สิงหาคม 2564 13:00 - 16:30
313275 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ 17 กันยายน 2564 08:00 - 13:00
313274 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 19 กรกฎาคม 2564 08:00 - 16:00
313273 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 29 กรกฎาคม 2564 13:30 - 16:00
313272 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 8 สิงหาคม 2564 08:00 - 09:00
313271 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 7 สิงหาคม 2564 08:00 - 16:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา