รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
313274 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 19 กรกฎาคม 2564 08:00 - 16:00
313273 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 29 กรกฎาคม 2564 13:30 - 16:00
313272 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 8 สิงหาคม 2564 08:00 - 09:00
313271 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 7 สิงหาคม 2564 08:00 - 16:00
313270 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ประกายดาว ใคร้มา 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 14:00
313269 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 28 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00
313268 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พักตร์พิมล สมบัติใหม่ 10 กันยายน 2564 08:00 - 17:00
313267 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พักตร์พิมล สมบัติใหม่ 9 กันยายน 2564 08:00 - 17:00
313266 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00
313265 ห้อง Mini Theater ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 18 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00
313264 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อันสุดารี กันทะสอน 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00
313263 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จริยา หมื่นแก้ว 25 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00
313262 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 17 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00
313261 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม 14 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:30
313260 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 9 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00
313259 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิชาภา ชัยวังปัน 7 กรกฎาคม 2564 08:00 - 16:30
313256 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดารารัตน์ ศิริลาภา 15 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30
313255 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 22 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00
313254 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 8 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00
313253 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 10 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00
313252 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 9 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00
313251 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 6 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313250 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 5 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313248 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 12 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313247 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 18 มิถุนายน 2564 08:00 - 13:00
313246 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 26 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313245 ห้องปฏิบัติการ INC11 ธีระพงษ์ ใจคำมา 12 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313243 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิชาภา ชัยวังปัน 2 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:00
313241 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 13 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00
313240 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 12 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00
313239 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุรชาติ ถึงกาศ 5 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00
313238 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ 11 มิถุนายน 2564 09:30 - 13:00
313237 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 9 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313236 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 8 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00
313235 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 25 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313234 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 24 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
313233 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 28 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00
313232 ห้องปฏิบัติการ INC21 วิวัฒน์ชัย ขำประไพ 11 มิถุนายน 2564 08:00 - 17:00
313231 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 21 พฤษภาคม 2564 08:00 - 12:00
313228 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จริยา หมื่นแก้ว 19 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
313226 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรินญา ม่วงดิบ 28 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313224 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
313223 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 20 พฤษภาคม 2564 08:00 - 17:00
313222 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 14 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313221 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 18 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313220 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรัญญา ม่วงดิบ 24 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313219 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 16 พฤษภาคม 2564 09:00 - 16:00
313218 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313217 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วริญญา ม่วงดิบ 20 พฤษภาคม 2564 09:00 - 16:00
313216 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 เมษายน 2564 13:00 - 16:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา