ระบบจองและบันทึกการใช้ห้อง Room Booking
รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
311815 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00
311814 ห้อง Mini Theater โยธิน ดวงพิชัย 8 กันยายน 2561 13:00 - 16:00
311813 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม จรูญ บุตรแก้ว 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311812 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม จรูญ บุตรแก้ว 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311811 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม จรูญ บุตรแก้ว 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311810 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311809 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 7 กันยายน 2561 08:00 - 11:00
311808 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 18 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00
311807 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 1 กันยายน 2561 08:00 - 16:00
311806 ห้อง Mini Theater สุนิษา หล่งตา 27 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311803 ห้อง Mini Theater พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 19 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311802 ห้อง Mini Theater พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 18 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311801 ห้อง Mini Theater พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311800 ห้อง Mini Theater พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311799 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311798 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311797 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311796 ห้อง Mini Studio พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 19:00
311795 ห้อง Mini Theater จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00
311794 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311793 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311792 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลย์สุดา ศรีโพธิ์ 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311791 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311790 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00
311789 ห้อง Mini Studio สุกัญญา แก้ววรรณ 11 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00
311788 ห้อง Mini Theater โอฬาร ชาป่ง 19 กันยายน 2561 10:00 - 16:30
311787 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิดา พรินทรากุล 14 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:30
311786 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 22 สิงหาคม 2561 13:30 - 15:00
311784 ห้อง Mini Studio วุฒิพงษ์ สะอาด 9 สิงหาคม 2561 17:00 - 19:00
311781 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 17 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00
311780 ห้อง Mini Theater รักฎา เมธีโภคพงษ์ 1 กันยายน 2561 12:00 - 15:00
311779 ห้อง Mini Theater รักฎา เมธีโภคพงษ์ 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00
311774 ห้อง Mini Theater รักำา เมธีโภคพงษ์ 22 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00
311773 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 9 สิงหาคม 2561 08:00 - 13:00
311772 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี 8 สิงหาคม 2561 11:00 - 13:00
311771 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00
311770 ห้อง Mini Theater สิริวัฒน์ ทิพยกมลพันธ์ 15 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00
311769 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 6 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:00
311768 ห้อง Mini Theater สงกรานต์ สมจันทร์ 2 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:00
311767 ห้อง Mini Theater ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ 29 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00
311766 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 31 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00
311765 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 24 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00
311764 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นราธิป ปากหวาน 6 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00
311763 ห้องปฏิบัติการ INC21 ฐิติกา อาษากิจ 17 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00
311759 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00
311758 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 8 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00
311757 ห้อง Mini Studio สงกรานต์ สมจันทร์ 2 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:00
311756 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรรณนิภา ดวงใย 7 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00
311755 30 พฤศจิกายน 542 -
311754 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 1 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอมรมการ้ ICT ทั้งโปนแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อ เสริมสร้างสมรรถด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่