รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312957 ห้อง Mini Theater กิตติพงศ์ ติรณะรัต 12 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:00
312956 ห้อง Mini Theater เสกสรรศ มณีธร 14 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00
312955 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 17 ตุลาคม 2563 08:00 - 16:00
312954 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 6 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00
312953 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 3 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00
312952 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดวงเดือน เทพนวล 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00
312951 ห้อง Mini Studio พิสิฐ ศรีใจภา 4 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00
312950 ห้อง Mini Theater นภมันทร์ ศักดิ์สง่า 7 ตุลาคม 2563 08:00 - 17:00
312949 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 19 ตุลาคม 2563 13:00 - 17:00
312948 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 19 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00
312947 ห้องปฏิบัติการ INC11 คชาพล ทองเลิศ 2 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00
312946 ห้องปฏิบัติการ INC12 คชาพล ทองเลิศ 2 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00
312945 ห้องปฏิบัติการ INC11 คชาพล ทองเลิศ 1 ตุลาคม 2563 15:00 - 17:00
312943 ห้อง Mini Studio พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรีงษี 29 กันยายน 2563 13:00 - 17:00
312942 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00
312941 ห้อง Mini Studio ชัพวิชญ์ ใจหาญ 10 ตุลาคม 2563 09:00 - 15:00
312940 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรารถนา มินเสน 19 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00
312939 ห้อง Mini Theater รินทร์ลภัส เกตุวีระพงค์ 24 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:00
312938 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 14 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00
312937 ห้อง Mini Theater พลากร กวางนอน 17 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00
312936 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 กันยายน 2563 10:00 - 12:00
312934 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 9 ตุลาคม 2563 08:00 - 16:00
312933 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 กันยายน 2563 09:30 - 12:00
312932 ห้องปฏิบัติการ INC21 ดวงเดือน เทพนวล 23 กันยายน 2563 13:00 - 15:00
312931 ห้อง Mini Theater รุ่งนภา กุลศักดิ์ 9 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00
312930 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรารถนา มินเสน 19 กันยายน 2563 12:00 - 16:00
312929 ห้องปฏิบัติการ INC21 ปรารถนา มินเสน 28 กันยายน 2563 12:00 - 15:00
312928 ห้อง Mini Studio พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรีงษี 15 กันยายน 2563 13:00 - 16:00
312927 ห้อง Mini Theater เสริมศักดิ์ อาษา 15 กันยายน 2563 15:00 - 16:00
312926 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00
312925 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุนี พนันตา 15 กันยายน 2563 13:00 - 16:00
312924 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรัณรัตน์ บูทะ 17 กันยายน 2563 13:00 - 15:00
312923 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรัณรัตน์ บูทะ 16 กันยายน 2563 13:30 - 15:30
312922 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 17 กันยายน 2563 10:00 - 12:00
312921 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 10 กันยายน 2563 08:00 - 12:00
312920 ห้องปฏิบัติการ INC21 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ 10 กันยายน 2563 11:00 - 15:00
312919 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 13 กันยายน 2563 08:00 - 16:00
312918 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 12 กันยายน 2563 08:00 - 16:00
312917 ห้องปฏิบัติการ INC12 กานต์ชัญญา แก้วแดง 16 กันยายน 2563 13:00 - 15:00
312916 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 15 กันยายน 2563 08:00 - 12:00
312915 ห้องปฏิบัติการ INC21 กิตติพงศ์ ติรณะรัต 22 กันยายน 2563 08:30 - 11:30
312914 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นิภาพร ทุกอย่าง 8 กันยายน 2563 10:00 - 12:00
312913 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 3 กันยายน 2563 08:30 - 12:00
312912 ห้องปฏิบัติการ INC11 สารุ่ง ตันตระกูล 17 กันยายน 2563 08:00 - 12:00
312911 ห้อง Mini Theater ลัดดา ประสพสมบัติ 12 กันยายน 2563 08:00 - 12:00
312910 ห้อง Mini Theater ลัดดา ประสพสมบัติ 9 กันยายน 2563 12:00 - 16:00
312909 ห้อง Mini Theater ลัดดา ประสพสมบัติ 1 กันยายน 2563 08:00 - 12:00
312908 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 30 ตุลาคม 2563 13:00 - 15:00
312907 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 ตุลาคม 2563 13:00 - 15:00
312906 ห้อง Mini Theater ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 ตุลาคม 2563 13:00 - 15:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา