รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
313232 ห้องปฏิบัติการ INC21 วิวัฒน์ชัย ขำประไพ 11 มิถุนายน 2564 08:00 - 17:00
313231 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 21 พฤษภาคม 2564 08:00 - 12:00
313230 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 25 พฤษภาคม 2564 09:00 - 15:00
313229 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เกศริน จันทร์อ้าย 1 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00
313228 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 จริยา หมื่นแก้ว 19 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
313227 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรินญา ม่วงดิบ 31 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313226 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรินญา ม่วงดิบ 28 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313225 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรินญา ม่วงดิบ 27 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313224 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
313223 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 20 พฤษภาคม 2564 08:00 - 17:00
313222 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 14 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313221 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 18 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313220 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วรัญญา ม่วงดิบ 24 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313219 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 16 พฤษภาคม 2564 09:00 - 16:00
313218 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 17 พฤษภาคม 2564 08:00 - 16:00
313217 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วริญญา ม่วงดิบ 20 พฤษภาคม 2564 09:00 - 16:00
313216 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 8 เมษายน 2564 13:00 - 16:00
313215 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสกสรร ท้่าวทุมมา 30 เมษายน 2564 09:00 - 12:30
313214 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 26 เมษายน 2564 08:00 - 17:00
313212 ห้อง Mini Theater พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ 29 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313211 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 21 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
313210 ห้องปฏิบัติการ INC21 วิวัฒน์ชัย ขำประไพ 29 เมษายน 2564 08:00 - 16:00
313209 ห้อง Mini Theater สายหยุด มูลเพิชร์ 23 มีนาคม 2564 08:00 - 12:00
313208 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีรพงศ์ เตชาติ 29 มีนาคม 2564 09:30 - 16:00
313207 ห้อง Mini Theater วิชญา มาแก้ว 17 มีนาคม 2564 12:00 - 18:00
313206 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00
313205 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 28 เมษายน 2564 09:00 - 16:00
313203 ห้องปฏิบัติการ INC21 จรูญ บุตรแก้ว 31 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313202 ห้องปฏิบัติการ INC21 จรูญ บุตรแก้ว 30 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313201 ห้องปฏิบัติการ INC21 จรูญ บุตรแก้ว 29 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313200 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปีี่ยมเกตุ 15 มีนาคม 2564 08:00 - 12:00
313199 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ศศิพินธุ์ บัวเดช 16 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313198 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 24 มีนาคม 2564 12:00 - 16:00
313197 ห้องปฏิบัติการ INC21 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 25 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313196 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อำนาจ โกวรรณ 11 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
313195 ห้อง Mini Studio ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 7 มีนาคม 2564 09:00 - 15:00
313194 ห้อง Mini Studio ดุลยวัต โวหาร 4 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
313193 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 5 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00
313192 ห้อง Mini Theater ทรงพล เลิศกอบกุล 6 มีนาคม 2564 08:00 - 15:00
313191 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 22 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00
313190 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธนัญภรณ์ คำหล้า 10 มีนาคม 2564 13:00 - 16:30
313189 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รัชพล สัมพุทธานนท์ 8 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00
313188 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00
313187 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 24 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313186 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 5 มีนาคม 2564 08:00 - 12:00
313185 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313184 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313183 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 2 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313182 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 15:00 - 18:00
313181 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา