รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312798 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 29 กรกฎาคม 2563 12:00 - 16:00
312797 ห้อง Mini Theater บรมศักดิ์ กลิ่นเรือนแสง 14 กรกฎาคม 2563 08:30 - 12:00
312796 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 3 กรกฎาคม 2563 12:00 - 16:00
312795 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 2 กรกฎาคม 2563 12:00 - 16:00
312794 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 29 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00
312793 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 23 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00
312792 ห้อง Mini Studio จิตรดา หมั่นขีด 25 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00
312791 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เสฎฐพร เสทธะยะ 22 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00
312790 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 15 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00
312789 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รัชฎาพรรณ ธรรมธิ 12 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00
312788 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุรชาติ ถึงกาศ 11 มิถุนายน 2563 09:00 - 13:30
312787 ห้องปฏิบัติการ INC21 อำนาจ โกวรรณ 24 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00
312786 ห้อง Mini Theater ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 19 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00
312785 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ต 17 มีนาคม 2563 13:00 - 16:00
312784 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 เมษายน 2563 10:00 - 16:00
312783 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 27 พฤษภาคม 2563 08:00 - 16:00
312782 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 22 พฤษภาคม 2563 08:00 - 16:00
312781 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 20 พฤษภาคม 2563 08:00 - 16:00
312780 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 16 พฤษภาคม 2563 08:00 - 16:00
312779 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 29 เมษายน 2563 09:00 - 16:00
312778 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 มีนาคม 2563 13:00 - 16:00
312777 ห้อง Mini Theater นันทาวดี คุณศิลป์ 3 มีนาคม 2563 10:00 - 12:00
312776 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 11 มีนาคม 2563 10:00 - 12:00
312775 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 1 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00
312774 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 13 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00
312773 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 18 มีนาคม 2563 13:30 - 16:00
312772 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 3 มีนาคม 2563 08:30 - 12:30
312771 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 คมสันต์ บังคมเนตร 29 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 16:00
312770 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312769 ห้อง Mini Theater พิชญ์สินี ชมภูคำ 4 มีนาคม 2563 08:30 - 16:30
312768 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 15:00
312767 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 22 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312766 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 มีนาคม 2563 08:00 - 12:00
312765 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 21 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312764 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00
312763 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00
312762 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00
312761 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสกสรร ท้าวทุมมา 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312760 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312759 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312758 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรินรัฐ นิยมค้า 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312757 ห้อง Mini Theater อัจฉรา คำฝั้น 12 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312756 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312755 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312754 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 14:00
312753 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312752 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312751 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 29 มีนาคม 2563 08:00 - 17:00
312750 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 28 มีนาคม 2563 08:00 - 17:00
312749 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 22 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา