รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
313195 ห้อง Mini Studio ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 7 มีนาคม 2564 09:00 - 15:00
313194 ห้อง Mini Studio ดุลยวัต โวหาร 4 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
313193 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 มารุต เปี่ยมเกตุ 5 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00
313192 ห้อง Mini Theater ทรงพล เลิศกอบกุล 6 มีนาคม 2564 08:00 - 15:00
313191 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 22 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00
313190 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธนัญภรณ์ คำหล้า 10 มีนาคม 2564 13:00 - 16:30
313189 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 รัชพล สัมพุทธานนท์ 8 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00
313188 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00
313187 ห้องปฏิบัติการ INC21 กัลยา ใจรักษ์ 24 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00
313186 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 5 มีนาคม 2564 08:00 - 12:00
313185 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313184 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 3 มีนาคม 2564 08:00 - 16:00
313183 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 2 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313182 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 15:00 - 18:00
313181 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313180 ห้องปฏิบัติการ INC11 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00
313179 ห้องปฏิบัติการ INC12 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 1 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00
313178 ห้องปฏิบัติการ INC21 สายหยุด มูลเพ็ชร์ 25 กุมภาพันธ์ 2564 12:30 - 16:00
313177 ห้อง Mini Theater ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ 3 มีนาคม 2564 08:30 - 15:00
313176 ห้อง Mini Theater พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 15:30
313175 ห้อง Mini Theater พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 16:00
313174 ห้อง Mini Theater จันจิราภรณ์ จันต๊ะ 4 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30
313173 ห้องปฏิบัติการ INC21 ธีระพงษ์ ใจคำมา 27 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 16:00
313172 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรินรัฐ นิยมค้า 23 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00
313171 ห้องปฏิบัติการ INC11 ดวงเดือน เทพนวล 4 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313170 ห้องปฏิบัติการ INC11 ดวงเดือน เทพนวล 2 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
313169 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เสฎฐพร เสทธะยะ 18 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 16:30
313168 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรินรัฐ นิยมค้า 19 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00
313167 ห้องปฏิบัติการ INC21 สายหยุด มูลเพ็ชร 18 กุมภาพันธ์ 2564 12:00 - 16:00
313166 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สิริญา ยุวงค์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00
313165 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 21 มีนาคม 2564 08:30 - 16:00
313164 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 20 มีนาคม 2564 08:30 - 16:00
313163 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 7 มีนาคม 2564 08:30 - 16:00
313162 ห้องปฏิบัติการ INC21 ภัทราพร พรหมคำตัน 6 มีนาคม 2564 08:30 - 16:00
313158 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 27 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313157 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 20 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313156 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313155 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 6 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313154 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 27 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313153 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 20 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313152 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313151 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 6 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313150 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313149 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313148 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 9 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313147 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00
313146 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313145 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 16 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00
313144 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 22 มีนาคม 2564 12:00 - 15:00
313143 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 15 มีนาคม 2564 12:00 - 15:00

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา