รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312770 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัลยา ใจรักษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312769 ห้อง Mini Theater พิชญ์สินี ชมภูคำ 4 มีนาคม 2563 08:30 - 16:30
312768 ห้องปฏิบัติการ INC21 รักฎา เมธีโภคพงษ์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 15:00
312767 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 22 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312766 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 4 มีนาคม 2563 08:00 - 12:00
312765 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 21 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312764 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 5 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00
312763 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00
312762 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00
312761 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสกสรร ท้าวทุมมา 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312760 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312759 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312758 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรินรัฐ นิยมค้า 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312757 ห้อง Mini Theater อัจฉรา คำฝั้น 12 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312756 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312755 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312754 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 14:00
312753 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312752 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สุทธินันท์ ชื่นชม 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312751 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 29 มีนาคม 2563 08:00 - 17:00
312750 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 28 มีนาคม 2563 08:00 - 17:00
312749 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 22 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00
312748 ห้องปฏิบัติการ INC21 เสฎฐพร เสทธะยะ 21 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00
312747 ห้อง Mini Theater สุพิธญา ฑีฆาวงค์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312746 ห้องปฏิบัติการ INC21 รุ่งทิวา กิตติยังกุล 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00
312745 ห้อง Mini Studio กมลวรรถ สุจริต 6 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 16:00
312744 ห้อง Mini Theater วัชรี หาญเมืองใจ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312743 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312742 ห้องปฏิบัติการ INC21 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 6 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00
312741 ห้อง Mini Theater สุทธินันท์ ชื่นชม 6 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00
312740 ห้อง Mini Theater สุทธินันท์ ชื่นชม 5 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00
312739 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312738 ห้องปฏิบัติการ INC21 ประกายดาว ใคร้มา 7 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 16:30
312737 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 26 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00
312736 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00
312735 ห้อง Mini Theater จันทร์ฉาย ยานะ 12 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 17:00
312734 ห้อง Mini Theater อุรพล แดนโพธิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00
312733 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 16:00
312732 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 11 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 16:00
312731 ห้องปฏิบัติการ INC21 จักรณัฐ นิยมค้า 29 มกราคม 2563 13:00 - 16:00
312730 ห้อง Mini Theater ศิรสา สอนศรี 23 กุมภาพันธ์ 2563 11:00 - 16:00
312729 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 หทัยพร วังพฤกษ์ 30 มกราคม 2563 09:00 - 12:00
312728 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สมบัติ สิงฆราช 8 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00
312727 ห้อง Mini Theater วชิรา เครือคำอ้าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312726 ห้อง Mini Theater เสกสรรศ มณีธร 15 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 16:00
312725 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วีรภัทร์ หาญสุข 30 มกราคม 2563 13:00 - 15:00
312724 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ณัฐธิดา สุภาหาญ 12 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 17:00
312723 ห้องปฏิบัติการ INC21 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 31 มกราคม 2563 08:00 - 12:00
312722 ห้องปฏิบัติการ INC12 สายหยุด 5 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 15:00
312721 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 27 มกราคม 2563 12:00 - 16:00

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา