รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
312488 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 27 กันยายน 2562 08:00 - 11:00
312487 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธวัชชัย สร้อยฟ้า 29 สิงหาคม 2562 13:00 - 15:00
312486 ห้องปฏิบัติการ INC21 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 20 กันยายน 2562 08:00 - 15:00
312484 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 เสาวลักษณ์ สามแก้ว 20 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00
312483 ห้อง Mini Theater ดนนที ผัดแปง 3 กันยายน 2562 09:00 - 12:00
312482 ห้องปฏิบัติการ INC21 อำนาจ โกวรรณ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00
312481 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 20 กันยายน 2562 08:00 - 11:00
312480 ห้อง Mini Studio พลากร กวางนอน 17 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00
312479 ห้อง Mini Theater พลากร กวางนอน 17 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00
312478 ห้อง Mini Theater อำนาจ โกวรรณ 18 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312477 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00
312476 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 28 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00
312475 30 พฤศจิกายน 542 -
312474 30 พฤศจิกายน 542 -
312473 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 15 สิงหาคม 2562 13:00 - 17:00
312472 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 8 ตุลาคม 2562 08:00 - 16:00
312471 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 25 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312470 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 23 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312469 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 21 สิงหาคม 2562 08:00 - 17:00
312468 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 20 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312467 ห้องปฏิบัติการ INC21 พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 19 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312466 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 13 สิงหาคม 2562 13:00 - 15:00
312465 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 พรรณนิภา ดวงใย 26 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00
312464 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 27 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00
312463 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 13 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00
312462 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 6 กันยายน 2562 08:00 - 12:00
312461 ศุลีพร สมบูรณ์จันทร์ 18 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00
312460 ห้อง Mini Theater ปลินดา ระมิงค์วงค์ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00
312459 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 20 สิงหาคม 2562 08:30 - 12:00
312458 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 ธีระพงษ์ ใจคำมา 6 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00
312457 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 นันทาวดี คุณศิลป์ 22 สิงหาคม 2562 10:00 - 16:00
312456 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 10 ตุลาคม 2562 08:30 - 11:00
312455 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 5 กันยายน 2562 08:30 - 11:00
312454 ห้อง Mini Theater ณัฐพร ปิงมูลทา 1 สิงหาคม 2562 08:30 - 11:00
312453 ห้อง Mini Studio ตรีธวัช มีสมศักดิ์ 2 สิงหาคม 2562 12:30 - 17:00
312446 ห้อง Mini Studio วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 8 สิงหาคม 2562 10:00 - 16:00
312445 ห้อง Mini Studio วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 7 สิงหาคม 2562 10:00 - 16:00
312444 ห้อง Mini Studio วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 6 สิงหาคม 2562 10:00 - 16:00
312443 ห้อง Mini Studio วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 5 สิงหาคม 2562 10:00 - 16:00
312442 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 สายฝน แสนใจพรม 3 สิงหาคม 2562 08:30 - 13:00
312441 ห้อง Mini Studio พิสิฐ ศรีใจภา 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00
312440 ห้อง Mini Theater วลัยพร สุพรรณ 12 กันยายน 2562 08:00 - 11:00
312439 ห้อง Mini Theater ไกรลาส จิตร์กุล 1 สิงหาคม 2562 13:00 - 15:00
312438 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธีรพงศ์ เตชาติ 25 กันยายน 2562 13:00 - 16:30
312437 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธีรพงศ์ เตชาติ 18 กันยายน 2562 13:00 - 16:30
312436 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธีรพงศ์ เตชาติ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:30
312435 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ธีรพงศ์ เตชาติ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:30
312434 ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว 5 สิงหาคม 2562 13:30 - 16:00
312433 ห้อง Mini Theater กัลยา ใจรักษ์ 15 สิงหาคม 2562 08:00 - 16:00
312432 ห้อง Mini Theater สุดารัตน์ สมบัติ 8 สิงหาคม 2562 08:30 - 16:30

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา